Thứ 7, 1/8/2015 Trang chủ  >  Tuyên truyền phổ biến pháp luật  > Phổ biến văn bản

Chỉ thị về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam

27/02/2014 10:10 GMT+7

Trong những năm qua, việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đã được các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện cho cán bộ, đảng viên đạt được những kết quả quan trọng; góp phần to lớn vào xây dựng Đảng bộ đoàn kết thống nhất, trong sạch vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về HKDD, nhất là đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn trong hoạt động HKDD. Tuy nhiên, một số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở một số cơ quan, đơn vị tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa làm gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo; nên kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế.

alt image
 
Để tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ về nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong Đảng bộ Cục HK Việt Nam; ngày 25/02/2014, đồng chí Lại Xuân Thanh -Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Cục ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TVĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục về việc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên tập trung quán triệt và triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác an toàn hàng không, Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động nâng cao nhận thức về Văn hoá an toàn hàng không giai đoạn 2014-2020.
2. Cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải xác định việc nêu cao tinh thần trách nhiệm là tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; là nhiệm vụ hằng ngày và là nội dung quan trọng trong sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng. Do đó, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên hiểu đúng và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cục HK Việt Nam.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tuỵ với công việc; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại trong công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4. Cán bộ, đảng viên chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".
5. Người đứng đầu phải là tấm gương về nêu cao tinh thần trách nhiệm, về tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Trong thực hiện nhiệm vụ phải chủ động, tích cực, tự giác, thực sự cầu thị, trung thực, chân thành, công tâm; không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu; nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
6. Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đi đầu trong thực hiện chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng; trong chấp hành các nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị; trong thực hành tiết kiệm và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; trong lao động năng suất, chất lượng, hiệu quả.
7. Tổ chức thực hiện:    
          - Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức với các biện pháp hành chính và kinh tế, thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác cán bộ để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ.
          - Cục trưởng Cục HK Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục rà soát, bổ sung các văn bản quy định về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cục HK Việt Nam (Ban hành theo Quyết định số 1416/QĐ-CHK ngày 03/4/2013).     
- Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền có trách nhiệm triển khai  thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Hằng năm, cấp ủy, cán bộ, đảng viên kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục gắn với kiểm điểm cấp ủy, đảng viên và kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.
- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục và các ban của Đảng ủy Cục có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.
- Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ để thực hiện./.
Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?